Thanks for reading my blog. I'm Tin who is passionate about digital marketing. I usually write about the new trends in digital technology, tips & tricks for optimizing digital marketing campaigns. Stay tuned with my blog!
Share this

Kiểm Tra External Link Bằng Google Tag Manager

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra liên kết đi ra khỏi website của bạn bằng Google Tag Manager. Với cách này bạn có thể biết được liên kết ngoài nào đang dẫn khách hàng ra khỏi website của mình hoặc truyền PageRank (điểm chất lượng của website trong SEO) đi ra ngoài, sau đó bạn sẽ có những biện pháp thích hợp để cải thiện những liên kết ngoài này như chuyển về một trang bên trong có nội dung giá trị hơn thay vì dẫn ra một trang bên ngoài hoặc đặt thuộc tính rel=”nofollow” cho những liên kết ngoài mà bạn không muốn truyền PageRank của mình cho họ.