Kiểm Tra External Link Bằng Google Tag Manager

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách kiểm tra liên kết đi ra khỏi website của bạn bằng Google Tag Manager. Với cách này bạn có thể biết được liên kết ngoài nào đang dẫn khách hàng ra khỏi website của mình hoặc truyền PageRank (điểm chất lượng của website trong SEO) đi ra ngoài, sau đó bạn sẽ có những biện pháp thích hợp để cải thiện những liên kết ngoài này như chuyển về một trang bên trong có nội dung giá trị hơn thay vì dẫn ra một trang bên ngoài hoặc đặt thuộc tính rel=”nofollow” cho những liên kết ngoài mà bạn không muốn truyền PageRank của mình cho họ.

Tôi sẽ sử dụng tinle.co làm hướng dẫn cụ thể. Trên tinle.co phần footer tôi có một liên kết ngoài dẫn đến wordpress.com và trang mor10.com.

External link

Và tôi muốn tạo một tracking event để track riêng những liên kết ngoài này để trả lời được những câu hỏi như:

 • Liên kết ngoài ở đâu trên website của tôi?
 • Liên kết ngoài đó dẫn đến trang nào?

Bước 1: tạo một trigger chung:

Vào Google Tag Manager > Triggers > New

Tạo một trigger mới trong Google Tag Manager

Đặt tên trigger là Link Click Trigger và chọn Trigger TypeJust Links. Có nghĩa là Google Tag Manager chỉ listen thành phần link trên website, còn nếu bạn chọn All Elements thì Google Tag Manager sẽ listen tất cả thành phần trên website bao gồm link, css…

Link Click Trigger

Sau đó chọn Wait for Tags và đặt giá trị là 2000 milliseconds (2 giây) vì có một số trường hợp bạn click vào liên kết ngoài và page sẽ load lại, do đó tag có thể chưa kịp load để ghi nhận giá trị. Nếu set Wait for tags 2 giây thì khi bấm vào link kết ngoài sẽ đợi 2 giây cho tag load xong mới chuyển về link kết đó.

Và Enable this trigger when all of these conditions are true có nghĩa là bạn muốn kích hoạt trigger này khi thoả điều kiện nào. Tôi chọn là kích hoạt trigger này trên tất cả trang trên semclan: Page URL matches RegEx .* ( “.*” có nghĩa là tất cả các trang).

Sau đó bấm Save trigger này lại và bấm vào Preview & Debug mode.

screenshot-2016-09-24-23-10-32-png-1766x1046Load lại trang tinle.co để mở cửa sổ preview & debug mode.

Trên tinle.co, tôi kéo xuống footer và bấm vào link kết ngoài WordPress. Trong của sổ preivew hiện ra event là gtm.linkClick (event được fire bởi trigger tôi đã tạo trước đó) . Bấm vào gtm.linkClick chọn qua tab Variables sẽ xem được những giá trị của event này.

screenshot-2016-09-24-23-31-08-png-1704x1356

So sánh với giá trị khi click vào liên kết trong:

screenshot-2016-09-24-23-38-28-png-1722x1198

Như vậy giá trị của liên kết ngoài và liên kết trong khác nhau chủ yếu ở phần Click Text & Click URL. Do đó, tôi sẽ sửa lại điều kiện fire trigger mới vừa tạo chỉ riêng cho liên kết ngoài.

Bước 2: đặt lại điều kiện kích hoạt trigger

 1. Đặt trên trigger lại là External Link Click Trigger
 2. This trigger fires on Some Link Clicks
 3. Chọn điều kiện fire event là: Click URL does not contain tinle.co có nghĩa những liên kết nào có Click URL không phải là tinle.co là liên kết ngoài và bấm vào sẽ trigger event này.

screenshot-2016-09-24-23-45-57-png-1918x1396

Bước 3: gắn trigger này vào Google Analytics tracking event

Việc kế tiếp là gắn event External Link Click Trigger vào Google Analytics để đo lường dữ liệu của event này:

 1. Đặt tên Google Analytics tag là GA – Event – External Link Click
 2. Nhập vào Tracking ID của Google Analytics của bạn.
 3. Chọn loại tracking là Event
 4. Đặt tên CategoryExternal Links
 5. Action thì sẽ chọn variable là {{Click URL}} để hiển thị trong Google Analytics tên website được dẫn về.
 6. Label thì sẽ chọn variable là {{Page Path}} để biết được liên kết ngoài này nằm trên trang nào của tinle.co
 7. Chọn Firing Triggers là trigger mới vừa tạo External Link Click Trigger

Gắn External Link Click Trigger với Google Analytics

Save tag này lại và bấm refresh công cụ preview & debug mode. Đồng thời load lại tinle.co.

google-tag-manager

Tôi bấm lại liên kết ngoài WordPress thì tag này đã được fire thành công:

screenshot-2016-09-25-00-06-59-png-1444x838

Còn bấm vào bất kỳ liên kết trong nào thì tag này không được fire:

screenshot-2016-09-25-00-08-49-png-2190x796

Vậy là xong, chúc các bạn thành công!

Nếu có câu hỏi nào về Google Tag Manager thì comment bên dưới nhé.

Please rate this post if you find it helpful

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *